Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
... na rozdíl od... je/jsou...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... giống với... ở chỗ...
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
... a... se liší, pokud jde o...
... và... khác nhau ở chỗ...
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
První... na rozdíl od druhého...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Řekla bych, že...
Tôi cho rằng...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Zdá se mi, že...
Tôi thấy rằng...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Podle mého názoru...
Cá nhân tôi cho rằng...
Schilderung der persönlichen Meinung
Z mého pohledu...
Theo quan điểm của tôi...
Schilderung der persönlichen Meinung
Jsem toho názoru, že...
Tôi mang quan điểm rằng...
Schilderung der persönlichen Meinung
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Naopak/Naproti očekávání...
Trái lại,...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Na jedné straně...
Một mặt,...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Na druhé straně...
Mặt khác,...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Navzdory...
Mặc dù...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Navzdory tomu, že...
Mặc dù/Bất chấp...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Vědecky/Historicky vzato...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Mimochodem...
Nhân tiện/Nhân thể...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse