Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Demek istediğini anlıyorum.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
...'a tamamen katılıyorum.
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Jsem zásadně proti myšlence, že...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
... na rozdíl od... je/jsou...
...'a karşın ...'daki ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
... a... se liší, pokud jde o...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
První... na rozdíl od druhého...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Řekla bych, že...
Demek istediğim ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Zdá se mi, že...
Bana öyle görünüyor ki ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Podle mého názoru...
Bence ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Z mého pohledu...
Benim bakış açıma göre ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Jsem toho názoru, že...
... görüşündeyim.
Schilderung der persönlichen Meinung
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Podle mého přesvědčení je..., protože...
İnancıma göre ... çünkü ...
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Nelze popřít, že..., nicméně...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Naopak/Naproti očekávání...
Ancak buna karşıt olarak ...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Na jedné straně...
Bir açıdan baktığımızda ...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Na druhé straně...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Navzdory...
... olmasına rağmen
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Navzdory tomu, že...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Vědecky/Historicky vzato...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Mimochodem...
Antiparantez ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Buna ilaveten ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse