Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung