Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung