Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung