Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dentro de la figura se encuentra...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La forma del gráfico demuestra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

La figura... representa...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
La figura... muestra...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
El diagrama... analiza...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
El diagrama... representa...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung