Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Bilden visar ...
A figura contém...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Formen på diagrammet visar på att ...
A forma do diagrama demonstra que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur ... respresenterar ...
Figura...representando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur ... visar ...
Figura...mostrando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...examinando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...representando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung