Französisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Bilden visar ...
L'image contient...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung