Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung