Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur ... visar ...
Figur... viser...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung