Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Bilden visar ...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur ... visar ...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung