Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A figura contém...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A forma do diagrama demonstra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figura...representando...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figura...mostrando...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...examinando...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...representando...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung