Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A figura contém...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A forma do diagrama demonstra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figura...representando...
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figura...mostrando...
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...examinando...
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...representando...
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung