Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung