Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung