Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
이 그림 속에는 ...
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
...를 나타내는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
...을 보여주는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
...을 관찰한 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
...을 보여주는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung