Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung