Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung