Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
이 그림 속에는 ...
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

...를 나타내는 표
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 보여주는 표
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 관찰한 표
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
...을 보여주는 표
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung