Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung