Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
L'image contient...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La forme du graphique démontre que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure...représentant...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure...montrant...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramme...examinant...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramme...indiquant...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung