Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Le graphique montre un plateau au niveau de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
L'image contient...
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La forme du graphique démontre que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure...représentant...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure...montrant...
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramme...examinant...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramme...indiquant...
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung