Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung