Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La bildo montras...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung