Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung