Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung