Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图片中包含...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
数字...表示...
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung