Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...表示...
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung