Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ya es bien sabido que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Mucho se ha escrito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Examinaremos los factores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema persistente en... es...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Esta investigación explora las causas de...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Amacımız ...
Tenemos como propósito...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...es por definición...
Definition eines Begriffs
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definition eines Begriffs
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es importante entender correctamente la definición de...
Definition eines Begriffs
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
El término... se refiere a...
Definition eines Begriffs
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
De acuerdo con..., ... se define como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... se entiende como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es importante enfatizar...
Betonung der Relevanz einer Definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Nuestro punto de enfoque será...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Demek istediğimiz şu ki ...
Queremos decir...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Vorstellung der zentralen Hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Vorstellung der zentralen Hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit