Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Хорошо известно, что...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
О... было уже многое написано и сказано...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Сегодня принято считать, что...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Вспомним о таких фактах, как...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Постоянной темой... является...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Это исследование посвящено изучению причин...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Amacımız ...
Нашей целью является...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...обычно определяют как...
Definition eines Begriffs
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definition eines Begriffs
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Необходимо четко разъяснить определение...
Definition eines Begriffs
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Термин... относится к...
Definition eines Begriffs
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... обычно понимают как ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Важно подчеркнуть...
Betonung der Relevanz einer Definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Мы сфокусировались на...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Наконец, дадим определение слова...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Demek istediğimiz şu ki ...
Мы имеем в виду, что...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Предлагаются различные толкования
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Vorstellung der zentralen Hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Vorstellung der zentralen Hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Vorstellung der zentralen Hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit