Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para responder esta questão deve-se observar...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
É consenso geral que...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Analisa-se agora os fatores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Esta análise visa identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Amacımız ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Por definição, ... significa...
Definition eines Begriffs
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definition eines Begriffs
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
É importante deixar claro a definição de...
Definition eines Begriffs
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
O termo...refere-se à/ao...
Definition eines Begriffs
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...geralmente significa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
É importante enfatizar que...
Betonung der Relevanz einer Definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
O foco é em/no/na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Demek istediğimiz şu ki ...
O que se quer dizer é...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Diversas explicações foram dadas.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Vorstellung der zentralen Hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit