Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Amacımız ...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Demek istediğimiz şu ki ...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit