Italienisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Seppure è unanime che...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Questa ricerca esplora le cause di...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Amacımız ...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definition eines Begriffs
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In questo contesto il termine indica...
Definition eines Begriffs
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definition eines Begriffs
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Il termine... si riferisce a...
Definition eines Begriffs
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...indica generalmente...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
È importante enfatizzare...
Betonung der Relevanz einer Definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ci concentreremo su...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Demek istediğimiz şu ki ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Vorstellung der zentralen Hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Vorstellung der zentralen Hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit