Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Je obecně známým faktem, že...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Panuje obecná shoda nad tím, že...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Přezkoumali jsme tedy faktory...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Na základě analýzy jsme identifikovali...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Přetrvávající otázka v...je...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tento výzkum zkoumá příčiny...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autoři nejnovějších studií navrhují...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Našim cílem je...
저희의 목적은 ... 입니다.
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Podle definice...znamená...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definition eines Begriffs
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definition eines Begriffs
Je důležité si ujasnit definici...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definition eines Begriffs
Termín...odkazuje na...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definition eines Begriffs
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Podle... je definován/a jako...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...se obecně rozumí...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Je důležité zdůraznit...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Betonung der Relevanz einer Definition
Zaměřujeme se na...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
To, co máme na mysli, je...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bylo navrhnuto několik definic.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Tato vysvětlení vychází z...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit