Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Je obecně známým faktem, že...
これは周知の事実だが、・・・
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Panuje obecná shoda nad tím, že...
・・・・と言われているが、・・・
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Přezkoumali jsme tedy faktory...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Na základě analýzy jsme identifikovali...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Přetrvávající otázka v...je...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tento výzkum zkoumá příčiny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autoři nejnovějších studií navrhují...
最近では・・・・と言われているが、
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Našim cílem je...
私たちの目的は・・・・
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Podle definice...znamená...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definition eines Begriffs
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definition eines Begriffs
Je důležité si ujasnit definici...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definition eines Begriffs
Termín...odkazuje na...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definition eines Begriffs
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Podle... je definován/a jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...se obecně rozumí...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Je důležité zdůraznit...
・・・・を強調することは重要である。
Betonung der Relevanz einer Definition
Zaměřujeme se na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
To, co máme na mysli, je...
私たちが意味しているのは・・・・
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bylo navrhnuto několik definic.
複数の例が見受けられる。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Tato vysvětlení vychází z...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit