Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Je obecně známým faktem, že...
It is a well-known fact that…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
A great deal is being written and said about…
Allgemeine Einführung in ein Thema
Panuje obecná shoda nad tím, že...
It is generally agreed today that…
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Přezkoumali jsme tedy faktory...
We then review the factors…
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We build on this analysis to identify…
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Přetrvávající otázka v...je...
A persistent theme in...is…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tento výzkum zkoumá příčiny...
This research explores the causes of…
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autoři nejnovějších studií navrhují...
The authors of more recent studies have proposed that…
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Našim cílem je...
Our purpose is to…
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Podle definice...znamená...
By definition… means…
Definition eines Begriffs
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definition eines Begriffs
Je důležité si ujasnit definici...
It is important to be clear about the definition of…
Definition eines Begriffs
Termín...odkazuje na...
The term… refers to…
Definition eines Begriffs
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Podle... je definován/a jako...
According to..., …is defined as…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...se obecně rozumí...
…is commonly understood to mean…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Two brief examples might clarify this concept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Je důležité zdůraznit...
It is important to emphasize…
Betonung der Relevanz einer Definition
Zaměřujeme se na...
Our focus is on…
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finally, we should clarify our definition of…
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
To, co máme na mysli, je...
What we mean is that…
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Several explanations have been offered.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Tato vysvětlení vychází z...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Following..., scholars have argued that …
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vorstellung der zentralen Hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...found a significant correlation between… and…
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit