Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Našim cílem je...
我们的目的是...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Definition eines Begriffs
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definition eines Begriffs
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Definition eines Begriffs
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Definition eines Begriffs
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Betonung der Relevanz einer Definition
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit