Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allgemeine Einführung in ein Thema
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
En hel del skrivs och sägs om...
Allgemeine Einführung in ein Thema
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Det är idag allmänt accepterat att...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Vi granskar därefter de faktorer...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
รูปแบบคงที่...คือ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Syftet är att ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

ในความหมาย... หมายถึง...
… betyder per definition …
Definition eines Begriffs
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definition eines Begriffs
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definition eines Begriffs
คำนี้...หมายถึง...
Termen ... hänvisar till ...
Definition eines Begriffs
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Enligt ... definieras ... som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Det är viktigt att understryka ...
Betonung der Relevanz einer Definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Vårt fokus ligger på ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
เราหมายถึงว่า...
Vad vi menar med detta är att ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Flera förklaringar har erbjudits.
Weiterführende Erklärung einer Definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Vorstellung der zentralen Hypothese
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit