Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ya es bien sabido que...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Mucho se ha escrito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Examinaremos los factores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Nos basaremos en este análisis para identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema persistente en... es...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta investigación explora las causas de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tenemos como propósito...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

...es por definición...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
Es importante entender correctamente la definición de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
El término... se refiere a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acuerdo con..., ... se define como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... se entiende como...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Es importante enfatizar...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Nuestro punto de enfoque será...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Queremos decir...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit