Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit