Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Det är ett välkänt faktum att ...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
En hel del skrivs och sägs om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Det är idag allmänt accepterat att...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Vi granskar därefter de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ett återkommande tema i. .. är ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Syftet är att ...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

… betyder per definition …
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
Termen ... hänvisar till ...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Enligt ... definieras ... som ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Det är viktigt att understryka ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Vårt fokus ligger på ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Vad vi menar med detta är att ...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Efter ... har forskare hävdat att ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit