Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Хорошо известно, что...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
О... было уже многое написано и сказано...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Сегодня принято считать, что...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Вспомним о таких фактах, как...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Постоянной темой... является...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Это исследование посвящено изучению причин...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Нашей целью является...
Amacımız ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

...обычно определяют как...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definition eines Begriffs
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definition eines Begriffs
Необходимо четко разъяснить определение...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definition eines Begriffs
Термин... относится к...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definition eines Begriffs
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Согласно..., ... может быть определено как...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... обычно понимают как ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Важно подчеркнуть...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Мы сфокусировались на...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Наконец, дадим определение слова...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Мы имеем в виду, что...
Demek istediğimiz şu ki ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Предлагаются различные толкования
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Vorstellung der zentralen Hypothese
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit