Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Хорошо известно, что...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
О... было уже многое написано и сказано...
Wiele się mówi i pisze o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Сегодня принято считать, что...
Przyjęło się twierdzić, że...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Вспомним о таких фактах, как...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Постоянной темой... является...
Stałym tematem w...jest...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Это исследование посвящено изучению причин...
Praca ta bada przyczyny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Нашей целью является...
Naszym celem jest...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

...обычно определяют как...
Z definicji... wynika...
Definition eines Begriffs
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definition eines Begriffs
Необходимо четко разъяснить определение...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definition eines Begriffs
Термин... относится к...
Termin...odnosi się do...
Definition eines Begriffs
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Согласно..., ... может быть определено как...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... обычно понимают как ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Важно подчеркнуть...
Należy podkreślić,...
Betonung der Relevanz einer Definition
Мы сфокусировались на...
Skupiając się na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Наконец, дадим определение слова...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Мы имеем в виду, что...
Mam na myśli, że...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Предлагаются различные толкования
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit