Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta questão deve-se observar...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Muito já foi escrito/ dito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Allgemeine Einführung in ein Thema
É consenso geral que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Analisa-se agora os fatores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Esta análise visa identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Syftet är att ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Por definição, ... significa...
… betyder per definition …
Definition eines Begriffs
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definition eines Begriffs
É importante deixar claro a definição de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definition eines Begriffs
O termo...refere-se à/ao...
Termen ... hänvisar till ...
Definition eines Begriffs
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acordo com...,...é definido(a) como...
Enligt ... definieras ... som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...geralmente significa...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
É importante enfatizar que...
Det är viktigt att understryka ...
Betonung der Relevanz einer Definition
O foco é em/no/na...
Vårt fokus ligger på ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
O que se quer dizer é...
Vad vi menar med detta är att ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Diversas explicações foram dadas.
Flera förklaringar har erbjudits.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit