Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ya es bien sabido que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
Mucho se ha escrito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Examinaremos los factores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
Un tema persistente en... es...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
Esta investigación explora las causas de...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
Tenemos como propósito...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
...es por definición...
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Es importante entender correctamente la definición de...
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
El término... se refiere a...
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
... se entiende como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
Es importante enfatizar...
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
Nuestro punto de enfoque será...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
Queremos decir...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit