Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta questão deve-se observar...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
É consenso geral que...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Analisa-se agora os fatores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Esta análise visa identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
Por definição, ... significa...
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
É importante deixar claro a definição de...
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
O termo...refere-se à/ao...
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
...geralmente significa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
É importante enfatizar que...
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
O foco é em/no/na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
O que se quer dizer é...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Diversas explicações foram dadas.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit