Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
저희의 목적은 ... 입니다.
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit