Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
これは周知の事実だが、・・・
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
・・・・と言われているが、・・・
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
最近では・・・・と言われているが、
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
私たちの目的は・・・・
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
・・・・を強調することは重要である。
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
私たちが意味しているのは・・・・
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
複数の例が見受けられる。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit