Italienisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
Seppure è unanime che...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In questo contesto il termine indica...
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
Il termine... si riferisce a...
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
...indica generalmente...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
È importante enfatizzare...
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
Ci concentreremo su...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
Quello che si intende dire con questo è che...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit