Griechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit